Siirry suoraan sisältöön
 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 9.2.2023.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), tietosuojalaki (1050/2018), potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (785/1992), sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki (159/2007):

1 Rekisterinpitäjä Puhun ja opin / Puheterapiapalvelu Auli Ollila-Saarela, yhteystiedot.

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Auli Ollila-Saarela, yhteystiedot.

3 Rekisterin nimi Asiakasrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakkaita koskevien tietojen kerääminen, käyttäminen palvelun suunnitteluun ja toteutukseen sekä tietojen säilyttäminen lain edellyttämällä tavalla.

5 Rekisterin tietosisältö

  • henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, lähiomainen / alaikäisen asiakkaan huoltaja
  • lähetetiedot (terveydenhuollon asiakirjat)
  • terapiasuunnitelma
  • terapiapäätös
  • maksusitoumusasiakirjat
  • terapiakirjaukset
  • terapiapalautteet
  • terapiaan liittyvät testilomakkeet
  • lupalomakkeet (esim. yhteydenpitolupa)

Rekisteriin talletetaan käytön seurannan lokitiedot. Kaikki rekisteriin talletettavat tiedot ovat salassa pidettäviä. Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

6 Säännönmukaiset tietolähteet Kela, terveydenhuollon toimijat (esim. hyvinvointialueet), asiakassuhteessa kertyvät tiedot (kirjaukset), asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset Asiakas/huoltaja, terveydenhuollon toimijat, Kela.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Ei ole.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet Manuaalinen aineisto säilytetään lukittavassa metallisessa arkistokaapissa, joka on lukitussa tilassa. Sähköisesti tietokoneella käsiteltäviä tietoja koskien käytössä on Valviran rekisteröimä A2-luokan potilastietojärjestelmä.  Tietokone kuten myös muut laitteet (älypuhelin, tabletti) on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

10 Tarkastusoikeus Lähtökohtaisesti jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin merkityt omat tietonsa. Rekisterinpitäjä luovuttaa pyynnöstä tiedot henkilötodistuksella itsensä tunnistautuneelle asiakkaalle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia virheelliset tiedot korjatuiksi. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.  

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Asiakkaalla on oikeus pyytää omien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Asiakkaalla on myös muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka varmistaa pyytäjän henkilöllisyyden. Asiakkaan tiedot tuhotaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.