Siirry suoraan sisältöön
 

Eläinavusteinen työskentely jaotellaan eri tavoin sen mukaan mihin työskentely painottuu ja millaisesta asiakasryhmästä on kysymys. Eläinavusteista työskentelyä ovat eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy, AAT, eläinavusteinen oppiminen (Animal-Assisted Education, AAE) sekä eläinavusteinen toiminta (Animal-Assisted Activity, AAA). Eläinavusteista terapiaa voi antaa esimerkiksi ammatillisen tutkintokoulutuksen saanut psykoterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti tai psykologi. Eläinavusteinen oppiminen on osa koulussa tapahtuvaa opetus- ja kasvatustyötä tai se on menetelmä, jota hyödynnetään koulutuksissa. Eläinavuisteinen toiminta on vapaaehtoista toimintaa, jota voi olla esimerkiksi kaverikoiratoiminta, vanhusten ja vammaisten hoitolaitoksissa tapahtuva vierailutoiminta tai lukukoirat kirjastossa. (Hevoset ja koirat eläinavusteisessa työssä – tutkittua tietoa ja kokemuksia. 2022. Toim. Ervast, L. & Raukola-Lindblom, M.).

Eläinavusteinen puheterapia kuuluu eläinavusteisissa menetelmissä eläinavusteiseen terapiaan (Animal Assisted Therapy, AAT). Eläinavusteisesta terapiasta on kysymys silloin, kun terveys- tai sosiaalialan koulutuksen saanut terapeutti käyttää eläimiä työssään apuna. Kelan ohjeistuksen mukaan eläinavusteinen terapia voidaan hyväksyä menetelmänä, kun terapeutilla on terapia-alan koulutus, terapeutilla on koulutus eläinavusteiseen menetelmään, eläimen käytölle on suunnitelma ja peruste, eläin on sopiva terapiaeläimeksi, ympäristö on turvallinen ja terapeutilla on palvelukuvauksen mukainen tapaturmavakuutus asiakkaan tapaturmien varalle.

Eläinavusteisen puheterapian yksi toteuttamismuoto on koiran kanssa työskentely. Koira-avusteista puheterapiaa toteutetaan aina suunnitelmallisesti koiran ollessa osa puheterapiaprosessia. Koira-avusteisuuden avulla voidaan tukea asiakkaille laadittujen tavoitteiden toteutumista. Koiraa voidaan käyttää monipuolisesti puheterapiassa. Koiran läsnäolo terapiassa rauhoittaa ja luo myönteistä ilmapiiriä. Koira vähentää jännitystä ja auttaa asiakasta keskittymään ja suuntaamaan tarkkaavaisuutta. Koira on erinomainen kuuntelija, se ei välitä virheistä eikä pyri korjaamaan. Koiran avulla vuorovaikutuksesta tulee luontevampaa, koiran läsnäolo kannustaa keskusteluun ja vuorovaikutukseen, ja koira lisää asiakkaan aktiivisuutta terapiassa. Kaikessa toiminnassa koiran kanssa palaute onnistumisesta on välitön, jolloin motivaatio tehtävään säilyy. Koiran avulla toistoja harjoituksiin tulee huomaamatta.

Käytän omassa puheterapiatyössäni koira-avusteista menetelmää, jos se on asiakkaan tavoitteellisen kuntoutuksen kannalta merkityksellistä ja jos koira-avusteisuus on mahdollista kyseisen asiakkaan ja terapian toimintaympäristön kannalta. Koira-avusteisessa terapiatyössä huomioidaan sekä asiakkaan että koiran hyvinvointi ja turvallisuus. Koira-avusteisuus sovitaan aina yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Tällä hetkellä terapiatyössä käytettävillä ns. kuntoutuskoirillani on hyväksytysti suoritettuna Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n soveltuvuuskoe. Itse olen suorittanut koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutuksen.

Lisää tietoa aiheesta: