Siirry suoraan sisältöön

Ammatilliset pätevyydet

 • Puheterapeutti (FM) logopedian koulutusohjelman mukaan, Oulun yliopisto (logopedia 100 ov, psykologia 29 ov, lääketiede 18,5 ov, yleisopinnot 34,5 ov)
 • Laillistettu puheterapeutti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
 • Erityisopettaja, Erilliset erityisopettajan opinnot (60 ov), Jyväskylän yliopisto

Muut opinnot ja täydennyskouluttautumiset

Pidemmät koulutukset

 • Logoterapian perusteet (13 op), Tarkoituskeskeisen filosofian koulutusyhteisö TFK
 • Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutus (10 op, 270 h), Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry
 • Nimeämistaitojen arviointi ja tukeminen (2 op), Niilo Mäki Instituutti
 • Dialoginen kohtaaminen (3 op), OPH, Jyväskylän yo, Ammattiopisto Luovi
 • Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppimisen vaikeudet – Miten auttaa? (2 op), OPH, Niilo Mäki Instituutti
 • Matematiikan oppimisvaikeudet alkuopetuksesta peruskoulun loppuun, (2 op), OPH, Turun yo, Oulun yo, Jyväskylän yo
 • Alkuopetuksen matemaattiset oppimisympäristöt, Pikkumatikka-kurssi (6 op), OPH, Turun yo, Oulun yo, Jyväskylän yo
 • Kohti joustavaa matemaattista ajattelua (3 op), OPH, Turun yo, Oulun yo, Jyväskylän yo
 • Psyykkisen valmennuksen perusteet (3 op), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • LUMATIKKA -matematiikan oppimisen ja opettamisen täydennyskoulutusohjelma, 1-6 luokat (6 op), OPH, Luma-keskus Suomi
 • Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; Miten toimia levottoman luokan kanssa (3 op), Niilo Mäki Instituutti
 • Oppimisvaikeuksien arviointi ja tukitoimien suunnittelu erityisopettajan ja psykologin yhteistyönä (3 op), Niilo Mäki Instituutti
 • Erityisoppilas yleisopetuksessa (3 ov), OPH, Jyväskylän yo
 • Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot, cum laude approbatur 37 ov, Jyväskylän yliopisto
 • Alkuopetuksen erikoistumisopinnot 15 ov, Jyväskylän yliopisto
 • Koulutusteknologia 15 ov, Oulun yliopisto

Lyhyempiä koulutuksia

 • Kuntoutujan itsesäätelyn, itseohjautuvuuden ja itsetuntemuksen haasteet kuntoutuksen esteenä (1 pv, 7 h), Heli Isomäki
 • Änkytys osana elämää – kohtaaminen ja arviointi (16 h, 2 pv), Voimavarakeskus Tempo Oy
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa (1 pv, 7 h), Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy
 • Kerronnan taitojen tukeminen (2 h), Kipinäkeskus
 • Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla – Miten arvioin ja kuntoutan? (8 h), Äännekoulu
 • Vuorovaikutuksen kuntoutus ja läheisen ohjaus puheterapiassa (2 h), Kehitysvammaliitto, Tikoteekki
 • GAS – Omat tavoitteet -koulutus (2 h)
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla (8 h), Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus
 • Puhemotoriikan perusteet (24 h, 3 pv), Katjavox Oy ja Äänneloikka Oy
 • Aikuisten AAC (2 h), Elisa Johansson, Intonaattorit Oy
 • Terapeuttisen tavoitteenasettelun ABC (8 h), Katjavox Oy ja Äänneloikka Oy
 • Ensiapukurssi EA1 (2 pv), Suomen Ensiapukoulutus Oy
 • Eläinavusteinen toiminta osana sosiaali- ja terveyspalveluita, Karvakorvat työkaverina (3 h), Pro Agria Oulu + Ely-keskus
 • Laaja-alainen erityisopettaja pedagogisena asiantuntijana (6 h), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
 • Hyvää mieltä yhdessä, (6 h) Suomen Mielenterveys ry
 • Mielen supervoimat – Pohjoisen Suomen kasvun ja oppimisen tuen päivät (2 pv), AVI
 • Nuoren mielen ensiapu – Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen (1 pv), Oulun kaupunki
 • Opiskeluhuollon järjestäminen ja hyvinvoinnin edistäminen (1 pv), AVI, Oulu
 • Erityisvahvuuksia tukeva opetus (3 h), Oulun kaupunki
 • Avaimet lukitaitoihin (3 pv), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Tervaväylä
 • Lapset puheeksi -menetelmien koulutus (16 h), Ppshp
 • Tavoitteena sujuva lukutaito (1 pv), Niilo Mäki Instituutti
 • Miten ohjeistaa vanhempia, joiden lapsilla on oppimisen vaikeuksia (1 pv), Niilo Mäki Instituutti
 • Hahmotusvaikeudet – Ymmärrämmekö näkemäämme, hahmottamisen salat ja vaikeudet (1 pv), Niilo Mäki Instituutti
 • Aistitiedon koulutus (3 h), Oulun läänin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
 • Lasten änkytys – työkaluja puheterapeuteille / Auli Laiho (6 h), Oulu
 • Lukemisvaikeuksisten lasten lukemissujuvuuden tukeminen erityisopetuksessa (1 pv), Niilo Mäki Instituutti
 • Muisti ja oppiminen – teoriaa ja harjoituksia (1 pv), Niilo Mäki Instituutti
 • Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas koululuokassa (1 pv), Niilo Mäki Instituutti
 • Ymmärtävän lukemisen tukeminen (1 pv), Niilo Mäki Instituutti
 • Aspergerin syndrooma -projektin koulutuspäivät (12 h), Autismiliitto ry
 • Viittomakielen jatkokurssi, Oulun Kuurojen yhdistys
 • Viittomakielen alkeiskurssi, Oulun työväenopisto